หนังสือบริการวิชาการ

 

ชื่อหนังสือ : ทำเนียบอุตสาหกรรมการเกษตร, เครื่องมือการเกษตร, 
เคมีและอุปกรณ์การเกษตรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตร
ในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 150 หน้า
 ISBN : 974-553-924-4
ชื่อหนังสือ : 36 ปี มูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2548
จัดทำโดย : สำนักงานประสานงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2548
จำนวนพิมพ์ : 4,000 เล่ม
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ISBN : 974-537-750-3
 ชื่อหนังสือ : คู่มือ การปลูกไม้ผลเขตหนาวที่สำคัญ 5 ชนิด
โดย : ศ.ปวิณ ปุณศรี และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร์
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำกัดจำนวนหน้า : 85 หน้า
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : โครงการหลวง ๓๗ 
จัดทำโดย : สำนักงานประสานงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2549
จำนวนพิมพ์ : 3,500 เล่ม
จำนวนหน้า : 72 หน้า
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : การผลิตพลับในประเทศไทย 
โดย : นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  สิงหาคม  2544
จำนวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม
จำนวนหน้า : 35 หน้า
ISBN : 974-553-995-3
ชื่อหนังสือ : สวนสองแสน  
จัดทำโดย :  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2549
จำนวนพิมพ์ : 300 เล่ม
จำนวนหน้า : 66 หน้า
ISBN : -
ชื่อหนังสือ  : หนังสือที่ระลึกครบรอบ 8 ปี สถาปนาสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต
บรรณธิการ : นายกิตติพงศ์   ตรีตรุยานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2542
จำนวนพิมพ์ : 300 เล่ม
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ISBN : 974 -553 -924-4

ชื่อหนังสือ : การศึกษาผลสำเร็จของงานวิจัยเกษตรที่สูงโครงการหลวง
ในการพัฒนาเทคโนโลยี (รายงานฉบับสมบูรณ์)
โดย : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  คณะเศรษฐศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง 
     สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 209 หน้า
ชื่อหนังสือ : อนุสรณ์ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 429 หน้า
ISBN : -

 

ชื่อหนังสือ : การศึกษาผลสำเร็จของงานวิจัยเกษตรที่สูงโครงการหลวง
ในการพัฒนาเทคโนโลยี (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร)
โดย : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง 
     สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 16หน้า
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : ทั้งบ้านและไร่นา ชีวิตที่พอเพียง ที่ฟาร์มบางเบิด
เจ้าของ : กองทุน มจ.สิทธิพรกฤดากรบรรณาธิการ : วรรณร นาวิกมูล 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2543
จำนวนพิมพ์ : 1,000 เล่มจำนวนหน้า : 95 หน้า
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : ไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กที่น่าสนใจ
โดย : ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2549
จำนวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม 
จำนวนหน้า : 34 หน้า
ISBN : 974-537-948-4
ชื่อหนังสือ : สตรอเบอรี : พืชเศรษฐกิจใหม่ 
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดย : ดร. ณรงคชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2543 
จำนวนพิมพ์ : 2,000 เล่ม 
จำนวนหน้า : 158 หน้า 
ISBN : 974 -553 -857-4
ชื่อหนังสือ :  การผลิตไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กในเขตร้อน
โดย : ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2550
จำนวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ISBN : 974-537-977-8
ชื่อหนังสือ: คู่มือสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี
โดย : ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2544
จำนวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม
จำนวนหน้า :  42  หน้า
ISBN : 974-537-035-5
ชื่อหนังสือ : สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2545-2549 
ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
จัดทำโดย : นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, นางวีระศรี เมฆตรง
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2550
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 31 หน้า
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : การปลูกสตรอเบอรี Growing Strawberry
จัดพิมพ์โดย : กองพัฒนาเกษตรที่สูง 
            สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้จัดทำ : ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 91 หน้า
ISBN : -

 

ชื่อหนังสือ : เอกสารเผยแพร่ "โครงการเร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวาน
ฝักสดแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนดลยีการผลิตที่เหมาะสม
จัดทำโดย : สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
          ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
          สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 20 หน้า
ISBN : -
ชื่อหนังสือ :  บทคัดย่องานทดลองและวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤต ประจำปี พ.ศ. 2545
จัดทำโดย : ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์, นางพูลศิริ ชูชีพ
จัดทำเมื่อ : สิงหาคม 2546
จำนวนหน้า : 37 หน้า
ISBN : -
 
ชื่อหนังสือ : 
จัดทำโดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลับในเขตที่สูงของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย : นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ แลคณะ
จัดทำเมื่อ : ปี พ.ศ. 2546
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : -
ISBN : -
ชื่อหนังสือ :  
จัดทำโดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : ผลิตภัณฑ์พุทรา
โดย : นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ แลคณะ 
จัดทำเมื่อ : สิงหาคม 2546 
จำนวนพิมพ์ : - 
จำนวนหน้า : 26 หน้า
ISBN : 974-537-364-8
ชื่อหนังสือ :  
จัดทำโดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : การขยายพันธุ์สตรอเบอรีโดยวิธีการชำต้นไหล 
โดย : ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ,ดร.เฉิน เกิงเพิง 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2546 
จำนวนพิมพ์ : 500 เล่ม 
จำนวนหน้า : 34 หน้า
ISBN : 974-85446-5-6
ชื่อหนังสือ :  
จัดทำโดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต 
ประจำปี พ.ศ. 2540 -2546
จัดทำโดย : ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, นางเบ็ญจารัชด 
          สุวรรณสิงห์, นางพูลศิริ ชูชีพ
จัดทำเมื่อ : 8 กันยายน 2546
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 50 หน้า
ISBN : -
ชื่อหนังสือ :  
จัดทำโดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : -
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง : การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีเพื่อเป็นการค้า
โดย : นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ และคณะ
พิมพ์เมื่อ : พ.ศ. 2546
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 110 หน้า
ISBN : 974-537-298-6
ชื่อหนังสือ :  
จัดทำโดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : รายงานผลการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตคุณภาพของผลองุ่น
พันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่มและสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอ
พันธุ์ต่างๆ
โดย : นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ และคณะ
พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2546
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 286 หน้า
ISBN : -
ชื่อหนังสือ :  
จัดทำโดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 
ISBN : -
ชื่อหนังสือ  : เทคโนโลยีการผลิตองุ่น
โดย : นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์  และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 117 หน้า
ISBN : 974 -537 -496-2
ชื่อหนังสือ :  
จัดทำโดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : เอกสารแนะนำ"การขยายพันธุ์องุ่นพันธุ์ดีแบบมืออาชีพ"
โดย : นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2546 
พิมพ์ครั้งที่ 2 : 29 มกราคม 2547
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 73 หน้า
ISBN : -
ชื่อหนังสือ :  
จัดทำโดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 
ISBN : -
ชื่อหนังสือ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง ผลกระทบ
ของสึนามิต่อระบบนิเวศเกษตร"
จัดทำโดย : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2548
จำนวนพิมพ์ : 500 เล่ม 
จำนวนหน้า : 163 หน้า
ISBN : -
ชื่อหนังสือ :  
จัดทำโดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 
ISBN : -
ชื่อหนังสือ  : การขยายพันธุ์องุ่นพันธุ์ดีแบบมืออาชีพ
โดย : นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : หน้า
ISBN : 974 -537 -648-5
ชื่อหนังสือ  : 
โดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 
ISBN : 
ชื่อหนังสือ :  เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอม
จัดทำโดย : นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์  และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2549
จำนวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม
จำนวนหน้า : 65 หน้า
ISBN : 974 -537 -880-1
ชื่อหนังสือ :  
จัดทำโดย : 
พิมพ์ครั้งที่ : -
จำนวนพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 
ISBN : -